بالابر بشکه


اين مدل پس ا ز بلند كردن بشكه ميتواند آن را به طور
كامل بچرخاند. و به عنوان مثال براي تخليه و يا بهم

زدن رنگ يا ساير مايعات مورد استفاده قرا ر گیرد .

مشخصات

شرح

واحد

SDL-300H

SDL-300HL

SDL-300E

SDL-300EL

SDP-300F

ظرفيت

كيلوگرم

300

300

300

300

300

ارتفاع حمل

ميليمتر

1500

2500

1500

2500

400

طول كلي

1390

1410

1062

عرض كلي

1070

1095

1080

1095

1135

ارتفاع كلي

2065

2000

2065

2000

880

اندازه بشكه

L900*600

وزن كلي

كيلوگرم

205

270

250

315

90

زاويه چرخش بشكه

درجه

360

ندارد